Menu

Προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ Μουσειολογία -Διαχείριση Πολιτισμού (ΦΕΚ Β / 4153)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018

 

  1.  Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού (ΦΕΚ Β / Αρ. φύλλου 4153/ 21-09-2018/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση 2958/12 και 13-04-2018).  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 35 φοιτητών.
  2. Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ως τις 10 Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» (υπεύθυνη κ. Γιούλη Κωλέττη , τηλ. 2310 99 43 64, Fax 2310 99 43 54) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: ΔΠΜΣ Μουσειολογία, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Μαλαματένια Σκαλτσά, 54124 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» τα εξής:

α. Αίτηση 2018-2020, Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», συνοδευόμενη από φωτογραφία
β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (όσοι δεν το είχατε στείλει)
γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής (όσοι δεν το είχατε στείλει)
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία.  Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.
στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE) Πανεπιστημίου του Cambridge 2. Advanced Level Certificate in English- Hellenic American University 3. London Tests of English Level 4 – Advanced Communication – EDEXCEL International London Examinations 5. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω 6. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 7. TOEFL (Internet based 92/120) 8. TOEIC από 785 και άνω κλπ ή 9. πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση.
η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες, σκηνογράφοι, ντιζάινερς, εικαστικοί κλπ με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (υλοποιημένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.

Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση δύο συστατικών επιστολών, από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος του υποψηφίου (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος). (

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η γνησιότητά τους και δεν επιστρέφονται.

 

  1. Οι περίπου 60 (εξήντα) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων ή και την προτεινόμενη βιβλιογραφία οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας

ma-museology.web.auth.gr

 

Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, Π.Σ. Α.Π.Θ.
Αλκμήνη Πάκα

Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

Ο διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»
Νίκος Καλογήρου

Καθηγητής Α.Π.Θ.